Schoolraad
Op onze school is een schoolraad actief. Deze bestaat uit ouders namens de Oudervereniging, ouders op persoonlijke titel, de ouder- en personeelsleden van de MR. De directeur is aanwezig als vertegenwoordiger van de school. De schoolraad heeft geen bestuurlijke verantwoordelijkheden. Er wordt 6 keer per jaar vergaderd over allerlei (actuele) schoolzaken. Aan de orde komen bijvoorbeeld het schoolplan, de schoolgids, vakantierooster en onderwijskundige ontwikkelingen. De belangrijkste taken van de schoolraad zijn:
  • fungeren als gesprekspartner en klankbord voor directie, team en de MR.
  • doorgeven van signalen naar de school, van wat leeft bij de ouders
  • op een positief kritische wijze meedenken over schoolaangelegenheden en daarbij adviseren naar de directie en/of het bestuur.
MR
Middels de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen de ouders meebeslissen over allerlei schoolzaken.
De MR (medezeggenschapsraad) bestaat uit twee geledingen:
  • vertegenwoordigers van de ouders.
  • vertegenwoordigers van het personeel.
Onze MR overlegt 6x per jaar met de directeur en de schoolraad over belangrijke schoolzaken. Indien zij dit nodig vindt, kan de MR ook apart van de schoolraad bij elkaar komen om bepaalde zaken te bespreken. De MR heeft instemming- en adviesrecht. Alle ouders worden via de nieuwsbrief en schoolgids geïnformeerd over het schoolbeleid en verbetertrajecten. Indien wenselijk worden er informatieavonden georganiseerd om input van ouders te krijgen en ouders te betrekken bij het schoolbeleid.

GMR
Naast het bestuur van de stichting functioneert een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Afgevaardigden van de MR-en van de diverse scholen hebben zitting in de GMR.
Instemmingsrecht geldt voor o.a. het formatieplan, het zorgplan WSNS en de vaststelling van regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Adviesrecht geldt voor o.a. de begrotingen. Daarnaast heeft de GMR in samenspraak met de schoolraad het recht om een voordracht te doen bij het invullen van een vacature in het toezichthoudend bestuur.