Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school is verplicht een Medezeggenschapsraad (MR) in te stellen met daarin een vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders. De MR van de Vitusschool is samengesteld uit twee leerkrachten en twee ouders. Namens de leerkrachten en ouders denken en praten zij mee over het schoolbeleid en zijn ze daarmee een gesprekspartner van de directeur. Op sommige onderwerpen heeft de MR advies- of instemmingsrecht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de schoolgids, de groepsformatie of het schoolplan. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Bij gezamenlijke onderwerpen vinden deze vergaderingen plaats met de MR van de Catharinaschool in Wellerlooi, waarmee de Vitusschool een Educatief Cluster vormt. MR vergaderingen zijn in principe openbaar en dus bij te wonen door leerkrachten en ouders.

Zijn er vragen of opmerkingen voor de MR, dan zijn zij bereikbaar via het mailadres van mr.vitus@lijn83po.nl

Samenstelling van de MR
Personeelsgeleding

Erna Voots
Jesse Kusters

Oudergeleding
Dimitri Alexiou (voorzitter)
Femmie Koppers
 
GMR
Klik op deze link voor meer informatie over de GMR van Lijn 83.